STT Trường kiểm định Tên dự án được hưởng Nội dung dự án
1 Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt  Dự án hợp tác với GIZ TVET   Lồng ghép công cụ đảm bảo chất lượng với hệ thống quản lý chất lượng tại các trường cao đẳng nghề được tập trung đầu tư thành trường chất lượng cao.  
2 Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp  Dự án hợp tác với GIZ TVET   Lồng ghép công cụ đảm bảo chất lượng với hệ thống quản lý chất lượng tại các trường cao đẳng nghề được tập trung đầu tư thành trường chất lượng cao.  
3 Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội  Dự án hợp tác với GIZ TVET   Lồng ghép công cụ đảm bảo chất lượng với hệ thống quản lý chất lượng tại các trường cao đẳng nghề được tập trung đầu tư thành trường chất lượng cao.  
4 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc  Dự án hợp tác với GIZ TVET   Lồng ghép công cụ đảm bảo chất lượng với hệ thống quản lý chất lượng tại các trường cao đẳng nghề được tập trung đầu tư thành trường chất lượng cao.  
5 Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế  Dự án hợp tác với GIZ TVET   Lồng ghép công cụ đảm bảo chất lượng với hệ thống quản lý chất lượng tại các trường cao đẳng nghề được tập trung đầu tư thành trường chất lượng cao.  
6 Trường cao đẳng nghề Bà Rịa - Vũng Tàu  Dự án hợp tác với GIZ TVET   Lồng ghép công cụ đảm bảo chất lượng với hệ thống quản lý chất lượng tại các trường cao đẳng nghề được tập trung đầu tư thành trường chất lượng cao.  
7 Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi  Dự án hợp tác với GIZ TVET   Lồng ghép công cụ đảm bảo chất lượng với hệ thống quản lý chất lượng tại các trường cao đẳng nghề được tập trung đầu tư thành trường chất lượng cao.  
8 Trường Cao đẳng nghề LILAMA - 2  Dự án hợp tác với GIZ TVET  Lồng ghép công cụ đảm bảo chất lượng với hệ thống quản lý chất lượng tại các trường cao đẳng nghề được tập trung đầu tư thành trường chất lượng cao. 
9 Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội  Dự án hợp tác với Hội đồng Anh giai đoạn 1  Chương trình hợp tác giai đoạn 1 về xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong các trường nghề được tập trung đầu tư thành trường Chất lượng cao 
10 Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội  Dự án hợp tác với Hội đồng Anh giai đoạn 1   Chương trình hợp tác giai đoạn 1 về xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong các trường nghề được tập trung đầu tư thành trường Chất lượng cao  
11 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc  Dự án hợp tác với Hội đồng Anh giai đoạn 1   Chương trình hợp tác giai đoạn 1 về xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong các trường nghề được tập trung đầu tư thành trường Chất lượng cao  
12 Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế  Dự án hợp tác với Hội đồng Anh giai đoạn 1   Chương trình hợp tác giai đoạn 1 về xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong các trường nghề được tập trung đầu tư thành trường Chất lượng cao  
13 Cao đẳng nghề Nha Trang  Dự án hợp tác với Hội đồng Anh giai đoạn 1   Chương trình hợp tác giai đoạn 1 về xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong các trường nghề được tập trung đầu tư thành trường Chất lượng cao  
14 Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt  Dự án hợp tác với Hội đồng Anh giai đoạn 1   Chương trình hợp tác giai đoạn 1 về xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong các trường nghề được tập trung đầu tư thành trường Chất lượng cao  
15 Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh  Dự án hợp tác với Hội đồng Anh giai đoạn 1   Chương trình hợp tác giai đoạn 1 về xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong các trường nghề được tập trung đầu tư thành trường Chất lượng cao  
16 Trường cao đẳng nghề Kiên Giang  Dự án hợp tác với Hội đồng Anh giai đoạn 1   Chương trình hợp tác giai đoạn 1 về xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong các trường nghề được tập trung đầu tư thành trường Chất lượng cao  
17 Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ  Dự án hợp tác với Hội đồng Anh giai đoạn 1   Chương trình hợp tác giai đoạn 1 về xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong các trường nghề được tập trung đầu tư thành trường Chất lượng cao  
18 Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội  Dự án hợp tác với Hội đồng Anh giai đoạn 2   Chương trình hợp tác giai đoạn 2 về xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong các trường nghề được tập trung đầu tư thành trường Chất lượng cao  
19 Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội  Dự án hợp tác với Hội đồng Anh giai đoạn 2  Chương trình hợp tác giai đoạn 2 về xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong các trường nghề được tập trung đầu tư thành trường Chất lượng cao  
20 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc  Dự án hợp tác với Hội đồng Anh giai đoạn 2   Chương trình hợp tác giai đoạn 2 về xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong các trường nghề được tập trung đầu tư thành trường Chất lượng cao