STT Trường kiểm định Số lượng kiểm định viên Năm đào tạo
1 Trường cao đẳng nghề Bà Rịa - Vũng Tàu  2012 
2 Trường cao đẳng nghề Bà Rịa - Vũng Tàu  2014 
3 Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế  2013 
4 Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế  2008 
5 Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt  2009 
6 Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp  2014 
7 Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp  2008 
8 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc  2010 
9 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc  2014 
10 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội  2014 
11 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội  2011 
12 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc  2008 
13 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc  2011 
14 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc  2012 
15 Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ  2001