2006-2008: Phòng Kiểm định chất lượng dạy nghề  được thành lập 
2008-2013: Vụ Kiểm định chất lượng dạy nghề (thành lập theo Quyết định số: 86/2008/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)
Từ năm 2013: Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề (thành lập theo Quyết định số: 43/2013/QĐ-TTg ngày  16  tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)