1. Chức năng

- Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề là đơn vị thuộc Tổng cục Dạy nghề, giúp Tổng Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực  kiểm định chất lượng dạy nghề và quản lý chất lượng dạy nghề trên phạm vi cả nước.

- Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề có tên giao dịch quốc tế là VietNam Vocational Training Accreditation Agency, viết tắt là VVTAA.
 

 Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, trình Tổng Cục trưởng các chính sách, kế hoạch, biện pháp phát triển kiểm định chất lượng dạy nghề và quản lý chất lượng dạy nghề.

2.  Xây dựng, trình Tổng Cục trưởng các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm định chất lượng dạy nghề và quản lý chất lượng dạy nghề.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị các tài liệu, điều kiện để trình Tổng Cục trưởng ký kết các thoả thuận, điều ước quốc tế về gia nhập hoặc công nhận lẫn nhau về kiểm định chất lượng dạy nghề theo quy định. 

4. Xây dựng, trình Tổng Cục trưởng phê duyệt chương trình, đề án, kế hoạch hoạt động về kiểm định chất lượng cơ sở dạy nghề, chương trình đào tạo; triển khai thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.

5. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho kiểm định viên chất lượng dạy nghề và cán bộ quản lý chất lượng của cơ sở dạy nghề; trình Tổng Cục trưởng xem xét cấp, thu hồi thẻ kiểm định viên chất lượng dạy nghề.

6. Quản lý và tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề đối với cơ sở dạy nghề, chương trình đào tạo. Tổ chức thẩm định và trình Tổng Cục trưởng để trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định công nhận hoặc thu hồi Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng dạy nghề.

7. Tổ chức công bố công khai kết quả kiểm định chất lượng dạy nghề và danh sách các cơ sở dạy nghề, chương trình đào tạo đã được kiểm định chất lượng dạy nghề.

8. Hướng dẫn việc thành lập, tổ chức và hoạt động của của trung tâm kiểm định chất lượng dạy nghề do tổ chức và cá nhân thành lập.

9. Trình Tổng Cục trưởng tổ chức thẩm định việc thành lập hoặc cho phép thành lập tổ chức kiểm định chất lượng dạy nghề; việc công nhận tổ chức của nước ngoài có thẩm quyền kiểm định chất lượng chương trình dạy nghề của nước ngoài đào tạo tại Việt Nam. 

10. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về kiểm định chất lượng dạy nghề và quản lý chất lượng dạy nghề.

11. Phối hợp với Văn phòng xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về kiểm định chất lượng dạy nghề và bảo đảm chất lượng dạy nghề.

12. Phối hợp với Vụ Pháp chế - Thanh tra tổ chức thẩm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết luận của Đoàn kiểm định chất lượng dạy nghề.

13. Thực hiện hợp tác quốc tế theo phân công của Tổng cục.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng giao.


(Trích Quyết định số 564/QĐ-TCDN ngày 12 tháng 9 năm 2013, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề)